Targi Ślubne – Regulamin Wystawcy

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA WYSTAWCÓW w TARGACH ŚLUBNYCH 2019

Postanowienia ogólne

 1. TARGI ŚLUBNE odbędą się w dniu 10 marca 2019 r. w godzinach 11.00 – 16.00, w Hotelu Trylogia przy Poniatowskiego 46, 05-220 Zielonka.
 2. Organizatorem TARGÓW ŚLUBNYCH jest Hotel Trylogia z siedzibą w 05-220 Zielonka, przy Poniatowskiego 46.
 3. Organizatorzy zapewniają Wystawcom możliwość ekspozycji udostępniając powierzchnię na stoisko wystawiennicze w miejscu zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości adekwatnej do rodzaju ekspozycji, nie mniejszej niż 4 m2.
 4. Organizatorzy zapewniają Wystawcom możliwość ekspozycji pojazdów do ślubu w miejscach zgodnych z planem hali wystawowej przeznaczonej dla pojazdów. Ekspozycja pojazdów na zewnątrz możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z Organizatorem.
 5. Wystawcy obowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem przystąpienia Wystawcy do udziału w TARGACH ŚLUBNYCH jest przesłanie przez Wystawcę wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 24.02.2019 r. na adres e-mail: targislubne@hoteltrylogia.pl
 2. Uczestnictwo w Targach jest płatne. Koszt wynajmu powierzchni wystawienniczej wynosi 250 zł netto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100) + VAT za stoisko o powierzchni 4m2 (2x2m). Minimalna powierzchnia wynajmu to 4 m2. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach Ślubnych, wpłacona kwota pozostaje bezzwrotna.
 3. Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia całości kwoty, na podstawie faktury VAT w terminie trzech dni od daty wystawienia faktury, na konto Organizatora.
 4. Brak zapłaty za fakturę uniemożliwia udział w Targach.
 5. Każdy Wystawca jest zobowiązany do przebywania na stoisku w godzinach otwarcia Targów. Organizator zastrzega sobie możliwość nałożenia na Wystawcę kary umownej w wysokości 500 zł netto, za brak obecności na stoisku w godzinach trwania Targów Ślubnych.
 6. Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż stoiska oraz wszystkie elementy ekspozycji: meble, standy, instalacje i inne urządzenia niezbędne do prezentacji swojej oferty.
 7. Montaż elementów wyposażenia stoiska w strefie wystawowej będzie się odbywał po wcześniejszym zgłoszeniu prac od dnia 9 marca 2019 r. (sobota) – w godz. 17.00-20.00 oraz dnia 10 marca 2019 r. (niedziela) w godz. 6.00- 10.00. Demontaż w dniu 10.03.2019 r. w godz. 17.00-19.00 lub dnia następnego.
 8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i Gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
 9. Każdy Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność w sposób zapewniający zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody w miejscu ekspozycji/wystawy związanej z działalnością prowadzoną przez Wystawcę, w tym od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością Wystawcy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonania relacji foto-wideo z Targów Ślubnych. Materiały zostaną wykonane w celach marketingowych na potrzeby organizacji przyszłych Targów Ślubnych. Jednocześnie Organizator nie gwarantuje, że każde ze stoisk zostanie ujęte w ww. materiałach.
 11. Wystawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności tak, aby nie naruszała obowiązujących przepisów prawa, nie była przyczyną i podstawą składania skargi przez kogokolwiek, a w szczególności przez innych Wystawców.
 12. Wystawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Organizatora o dostrzeżonych zagrożeniach, wypadkach lub szkodach.
 13. Wysłanie Formularza Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Targów Ślubnych.